bieu-mau-ke-toan

Sổ theo dõi chi phí trả trước

Đơn vị:…………………                                                                                                                              Mẫu số S70-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC  ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) SỔ...XEM CHI TIẾT
luật

Số: 7876 /BTC- TCT về lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                             Độc lập  – Tự do – Hạnh...XEM CHI TIẾT