luật

Số: 7876 /BTC- TCT về lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                             Độc lập  – Tự do – Hạnh...XEM CHI TIẾT