Bộ (Sở):………                                                                                                                                     Mẫu số S12-H

Đơn vị:………..

 

SỔ TIỀN GỬI

Nơi mở tài khoản:………………

Tài khoản:………………………….

Loại tiền:……………………………

 

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tồn  

Ghi chú

Số hiệu Ngày tháng Gửi vào Rút ra Còn lại