Đơn vị:…………………                                                                                                                              Mẫu số S70-SN

(Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC

 ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Loại phân bổ:…………..(công cụ, dụng cụ)

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số phải phân bổ Số phân bổ từng năm Các đối tượng sử dụng
Số hiệu Ngày, tháng Năm… Năm … Năm …
1.        2.        3.        4.        5.        6.        7.        8.        9.        10.   11.