Bộ (Sở):………                                                                                              Mẫu số S13-H

Đơn vị:………..

 

                                          SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

                                                   Tài khoản:………………………….

                                            Từ ngày:…….…..Đến ngày:………………….

 

Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Thu Chi Tồn
Số Ngày