Thủ tục đăng ký thuế với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh

1. Đối tượng

Các cá nhân (hộ) sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế duy nhất một lần và sẽ sử dụng mã số thuế được cấp trong suốt cuộc đời hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân đó. Cơ quan thuế không cấp mã số thuế khác cho cá nhân đã có mã số thuế, kể cả trường hợp cá nhân đó nghỉ hoặc ngừng kinh doanh một thời gian sau đó lại hoạt động kinh doanh trở lại. Khi kinh doanh trở lại, cá nhân, hộ kinh doanh phải kê khai đăng ký nộp thuế lại với cơ quan thuế và tự ghi mã số cũ vào tờ khai đăng ký thuế.