BẢNG THANH KHOẢN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

 

Hợp đồng gia công số/Bên thuê:………………………………………Ngày:…………………………………..Thời hạn:………………………………

Phụ kiện Hợp đồng gia công số:……………………………………….Ngày:……………………………………Thời hạn:…………………………….

Bên nhận:……………………………………………………………………….Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Mặt hàng:……………………………………………………………………….Số lượng:………………………………………………………………………….

Đơn vị Hải quan làm thủ tục:………………………………………………………………………………………………………………………………………