Bảo hiểm xã hội                                                                       Mẫu số B05 a – BH

………………..                                                          Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC

                                                                                      ngày 17/01/2003 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ( B 05 a – BH )

                                Quý……………Năm……………..

 

 

STT Chỉ tiêu Quý này Luỹ kế
1 Số thu kỳ trước chưa nộp về tỉnh    
2 Điều chỉnh số thu kỳ trước ( nếu có )    
  Thu BHXH bắt buộc