CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________

                                                                 ……….., ngày……tháng……năm …

 

BIÊN BẢN

ĐIỀU TRA SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG