Sổ theo dõi hạn mức kinh phí

            Bộ, Sở:………..                                                                                                                           Mẫu số: S42 – H             Đơn vị:…………..                                                                                                        (Ban hành theo quy định số: 999...XEM CHI TIẾT

Sổ chi tiết các tài khoản

            Bộ (Sở)………….                                                                                                                               Mẫu số: S43 – H Đơn vị:………….                                                                                                      (Ban hành theo quy định số: 999 –  ...XEM CHI TIẾT

Cách lập Sổ chi tiết bán hàng

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Từ ngày………….Đến ngày…………………   Mã hàng:………………………Tên hàng………………………………….. Ngày Số Loại Diễn giải Số lượng bán...XEM CHI TIẾT

Đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng

Mẫu số: 10/GTGT Cơ sở:……………….                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:…………………….                                    Độc lập – Tự do...XEM CHI TIẾT

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản)

            Bộ, Sở:…………….                                                                                                                                  Mẫu số: S43 – H             Đơn vị:…………..                                                                                                     (Ban hành theo quy định số: 999 –...XEM CHI TIẾT