Chi tiết thuế được khấu trừ

CHI TIẾT THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ Từ ngày……………Đến ngày……………. Loại thuế:……………………..Tài khoản:…………………………… Ngày Số Loại Diễn giải Thuế đầu vào...XEM CHI TIẾT