Mẫu chứng chỉ quy hoạch

CHỨNG CHỈ QUI HOẠCH Số: …/CCQH   Cấp cho: ………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: Số nhà: …………………… Đường ……………………………………………………………….…….. Phường (Xã): ……………………………………....XEM CHI TIẾT

Đơn xin giao đất

Tên tổ chức:………….                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:………../…………….                                 Độc lập – Tự do – Hạnh...XEM CHI TIẾT