Biểu Mẫu

Đơn xin phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà

Đơn xin phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-                                                                                        …… ngày … tháng …. Năm ….. ĐƠN XIN PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ VÀ SỬ DỤNG NHÀ Kính gởi: Ủy Ban Nhân dân Tỉnh, Thành Phố ……………  

Chi tiết »

Đơn xin giao đất

Đơn xin giao đất

Tên tổ chức:………….                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:………../…………….                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                           ……………, ngày………..tháng…………năm …….   ĐƠN XIN GIAO ĐẤT 1 (dành cho tổ chức trong nước) Kính gửi:  Ủy ban nhân dân (thành phố, quận, huyện)2 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. 2 Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng...

Chi tiết »

Mẫu biểu 4 thực hiện xây dựng công trình trong 5 năm gần nhất

Mẫu biểu 4 thực hiện xây dựng công trình trong 5 năm gần nhất

Mẫu biểu 4 Tình hình thực hiện xây dựng các công trình trong 5 năm gần nhất và tổng giá trị xây lắp hàng năm

Chi tiết »

Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức

Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức

            Bộ, Sở:………….                                                                                                                             Mẫu số: S42 a – H          Đơn vị:…………..                                                                                                  (Ban hành theo quy định số: 999-                                                                                                                          ...

Chi tiết »

Giấy thỏa thuận việc bồi thường đất

Giấy thỏa thuận việc bồi thường đất

GIẤY THỎA THUẬN Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chi tiết »

Sổ theo dõi hạn mức kinh phí

Sổ theo dõi hạn mức kinh phí

            Bộ, Sở:………..                                                                                                                           Mẫu số: S42 – H             Đơn vị:…………..                                                                                                        (Ban hành theo quy định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI HẠN MỨC KINH PHÍ Nguồn kinh phí:……………….……………. Chương:……………Loại……………Khoản………………… Từ ngày:……………….Đến ngày:……………………     Ngày   Số CT     Diễn giải Kinh phí được phân phối Kinh phí đã nhận Số chi đề nghị quyết toán Kinh phí Chưa sử dụng chuyển kỳ sau 1 2 3 4 5 6 7      

Chi tiết »

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Tên tổ chức:………….                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:………../…………….                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………..,ngày…….tháng……..năm ………   ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 1 (dành cho tổ chức trong nước)                   Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 2 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. 2 Trường hợp thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì đồng gởi...

Chi tiết »

Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch

Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————                                                                                                 … ngày … tháng …. năm …… ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH Kính gởi: …………………………………………………..  

Chi tiết »

Sổ chứng thực hợp đồng và giao dịch

Sổ chứng thực hợp đồng và giao dịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỔ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn): …………………… Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): …………….. Tỉnh (thành phố): ……………………………………………………. Quyển số: ……………….. TP/CC-SCT/HĐGD Mở sổ ngày …………… tháng …………. năm ……….. Khoá sổ ngày ………… tháng ………….. năm ……….  

Chi tiết »

Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Phần ghi của cán bộ tiếp nhận đơn Thời điểm nhận đơn_ _ giờ_ _phút, ngày __ _/_  _/ _ _ _ _ Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_    _   số thứ tự _   _ trang _           _   Cán bộ (ký và ghi rõ họ tên)             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         ——————————–                ……………., ngày ……… tháng ……… năm ………..                    ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH QUYỀN...

Chi tiết »

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

            Bộ, Sở:………….             Đơn vị:…………..                                             SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ HÀNG HOÁ                                     Từ ngày:……………….Đến ngày:……………. Kho:………………………………………………………………………………………………….. Mã vật tư:…………………………………………………………………………………………. Tên vật tư:………………………………………………………………………………………….     CHỨNG TỪ   DIỄN GIẢI   ĐG   Nhập   Xuất   SL tồn   GT Tồn Số hiệu Ngày tháng...

Chi tiết »

Đơn đề nghị Thuê nhà ở công vụ

Đơn đề nghị Thuê nhà ở công vụ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Đơn đề nghị Thuê nhà ở công vụ     Kính gửi (*): – ………………………………………………………………………………………….

Chi tiết »

Đơn đề nghị thuê nhà ở xã hội

Đơn đề nghị thuê nhà ở xã hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Đơn đề nghị Thuê (thuê mua) nhà ở xã hội     Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*)…………………………………………………….

Chi tiết »

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

                                 SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI                                    Từ ngày………………..Đến ngày…………………                        Loại thuế:……………………………..Tài khoản:…………………… Chứng từ Diễn giải Được hoàn lại Đã hoàn lại Ngày Số                    

Chi tiết »

Sổ chi tiết doanh thu

Sổ chi tiết doanh thu

Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S51  -H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)       SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG )                Loại hoạt động:……………….…………….               Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ):..……… Đơn vị tính……. Ngày tháng ghi sổ   CHỨNG TỪ   DIỄN GIẢI   DOANH THU BÁN HÀNG  ...

Chi tiết »