Để được hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Luật du lịch năm 2005 quy định về điều kiện, hồ sơ và trình tự thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau:

Cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế:

– Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định.

– Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành, cụ thể thời gian ít nhất bốn năm hoạt động.

– Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

-Đã ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

– Phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế.

– Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành bao gồm: bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành.

– Giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lữ hành quốc tế:

– Doanh nghiệp gửi hồ sơ nêu trên đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép;

– Trường hợp hồ sơ không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;

– Trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.