CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỔ CHỨNG THỰC
HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn): ……………………

Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): ……………..

Tỉnh (thành phố): …………………………………………………….

Quyển số: ……………….. TP/CC-SCT/HĐGD

Mở sổ ngày …………… tháng …………. năm ………..

Khoá sổ ngày ………… tháng ………….. năm ……….