GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt        Chuyển khoản

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

 

 

Người nộp thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… Quận/ Huyện: ……………………….. Tỉnh, TP:  ……………………………………….

Người nộp thay: (2)……………………………………………………………………………………………………….. Mã số thuế:………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Huyện:   Tỉnh, TP: