CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——-

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE Ô TÔ

  • Căn cứ Luật Thương mại được QH khóa 11 thông qua ngày 14/06/205
  • Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành
  • Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên