CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                              **********

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN

Số: ……/HĐĐD

            – Căn cứ Luật Thương Mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

            – Căn cứ Nghị định …../CP ngày …tháng…năm của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại.