CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

   HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 Số: …….. – HĐLĐ

Chúng tôi: