CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

———————–

Tên cơ quan: CÔNG TY…….

The Company’s name: …………..

Số:             /2010

No.

 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

                                                       LABOUR CONTRACT