CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o————

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN

Số:…../HĐTD

Hôm nay, ngày… tháng… năm 20…… Tại … 

Chúng tôi gồm: