CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 

Tại Phòng Công chứng số .….. thành phố ……., chúng tôi gồm có: