Văn phòng luật sư NewVision xin cung cấp mẫu đơn theo quy định của pháp luật về Đơn đề nghị lien quan đến việc xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh sản phẩm rượu như sau:

Căn cứ pháp lý

Phụ lục đính kèm của Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12  năm 2014 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu;