Nguyên tắc về số lượng Giấy phép được cấp:

giay-phep-kinh-doanh-ruou

– Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại cửa hàng bán lẻ trên địa bàn một quận, huyện, thị xã được xác định theo nguyên tắc là không quá một (01) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên một nghìn (1.000) dân và phù hợp theo quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

Nguyên tắc công bố số lượng giấy phép đang còn hiệu lực và số lượng giấy phép chưa được cấp:

– Phòng Công Thương hoặc phòng Kinh tế hạ tầng (hay gọi cách khác là phòng Công Thương) trên các địa bàn huyện công bố và gửi báo cáo về Sở Công Thương số lượng Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa trên địa bàn huyện (số lượng giấy phép vẫn còn hiệu lực và số lượng giấy phép còn lại chưa được cấp) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Cấp phép trên nguyên tắc thứ tự ưu tiên:

– Cấp phép kinh doanh sản phẩm rượu cho những, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm rượu xin cấp lại giấy phép do hết hạn nếu bảo đảm điều kiện theo quy định, không vi phạm pháp luật; xem xét để tiếp tục cấp phép cho những thương nhân mới nếu bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật, hồ sơ của thương nhân được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước sẽ được xét cấp trước, số lượng giấy phép cấp không được vượt quá số lượng giấy phép đã được công bố.

Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

– Phòng Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.