Bộ (Sở):……..

Đơn vị :……….

 

                                PHIẾU TRẢ LƯƠNG

Tháng:……….Năm:…………….

Phòng ban:……………………………………………………………………………………..

Mã nhân viên:…………………………………………………………………………………

Tên nhân viên:………………………………………………………………………………..

Thu nhập:……………………………………………………………………………………….

Khấu trừ:………………………………………………………………………………………..

Thực nhận:……………………………………………………………………………………..

 

Các khoản thu nhập: