thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu

Theo thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định về điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

Điều kiện thành lập:

– Điều kiện về chủ thể: trung tâm ngoại ngữ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo bồi dưỡng cùng cơ sở vật chất, đất đai, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Hồ sơ thành lập:

– Tờ trình xin thành lập trung tâm;

– Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

  • Tên trung tâm, loại hình trung tâm và địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
  • Chức năng, mục tiêu và nhiệm vụ của trung tâm;
  • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
  • Cơ sở vật chất của trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm gồm giám đốc, các phó giám đốc ,các phòng chuyên môn
  • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

-Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Thẩm quyền thành lập:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm trực thuộc; các trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định đối với các trung tâm trực thuộc.

– Người đứng đầu tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

Trình tự, thủ tục thành lập:

– Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của người có thẩm quyền thành lập, cơ quan quyết định thành lập trung tâm sẽ có trách nhiệm thẩm định và kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

– Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Cơ quan có thẩm quyền giải cấp phép thành lập:

Sở giáo dục và đào tạo tỉnh nơi đặt trụ sở của Trung tâm.