Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ thay thế nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, nghị định được ban hành vào ngày 10/10/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Nghị định mới quy định về lệ phí trước bạ bổ sung chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ vào phạm vi điều chỉnh đã tạo sự thống nhất trong quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ. Dưới đây là toàn bộ nội dung nghị định: