Ngày 01 tháng 01 năm 2017, Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành, ngày 23 tháng 8 năm 2016 vừa qua

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017: