Ngày 01 tháng 01 năm 2017 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ ban hành có hiệu lực, Nghị định này có hiệu lực thay thế cho Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo nội dung của Nghị định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng từ 180.000 – 250.000 đồng/tháng so với năm 2016. Cụ thể như sau:

– Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng).

– Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng).

– Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng).

– Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng).

Dưới đây là toàn bộ nội dung Nghị định: