Ngày 13 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BCT, Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2017. Thông tư ban hành kèm theo V phục lục.