Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020

Quyết định được ban hành kèm theo 2 phụ lục: