Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 19/VBHN-BTC về việc hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế 

Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.