Nghị định

Nghị định số 45/2007/NĐ-CP quy định thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 45/2007/NĐ-CP quy định thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chi tiết »

Nghị định của chính phủ số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008

Nghị định của chính phủ số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 106/2008/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ/ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm...

Chi tiết »

Nghị định của chính phủ số 95/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 08 năm 2008

Nghị định của chính phủ số 95/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 08 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 95/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 08 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Chi tiết »

Nghị định của chính phủ số 81/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008

Nghị định của chính phủ số 81/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 81/2008/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2002/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số...

Chi tiết »

Nghị định của chính phủ số 69/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2007

Nghị định của chính phủ số 69/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 69/2007/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2007 VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 02 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15 tháng 6 năm 2003; Căn cứ...

Chi tiết »

Nghị định của chính phủ số 59/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2009

Nghị định của chính phủ số 59/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2009/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2009 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Luật các...

Chi tiết »

Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2009

Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 62/2009/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 07 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Chi tiết »

Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng chính phủ

Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng chính phủ

NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Chi tiết »

Nghị định của chính phủ số 05/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2010

Nghị định của chính phủ số 05/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/2010/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Phá sản ngày 24 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 15 tháng...

Chi tiết »

Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007

Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 190/2007/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Chi tiết »

Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2007

Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH SỐ 184/2007/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2007 ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC

Chi tiết »

Nghị định của chính phủ số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008

Nghị định của chính phủ số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chi tiết »

Nghị định của chính phủ số 36/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Nghị định của chính phủ số 36/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 36/2007/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2007 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN     CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chi tiết »

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 143/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Theo đề...

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?