Thông tư

Thông tư số 18/2009/TT-NHNN của ngân hàng nhà nước

Thông tư số 18/2009/TT-NHNN của ngân hàng nhà nước

THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 18/2009/TT-NHNN NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ

Chi tiết »

Thông tư số 16/2009/TT-NHNN của ngân hàng nhà nước

Thông tư số 16/2009/TT-NHNN của ngân hàng nhà nước

THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 16/2009/TT-NHNN NGÀY 11 THÁNG 08 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG NƯỚC CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2008/QĐ-NHNN NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Chi tiết »

Thông tư số 15/2009/TT-NHNN quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn

Thông tư số 15/2009/TT-NHNN quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn

THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 15/2009/TT-NHNN NGÀY 10 THÁNG 08 NĂM 2009  QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TỐI ĐA CỦA NGUỒN VỐN NGẮN HẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CHO VAY TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG   Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa...

Chi tiết »

Thông tư số 12/2009/TT-NHNN về quy chế bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn

Thông tư số 12/2009/TT-NHNN về quy chế bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn

THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 12/2009/TT-NHNN NGÀY 28 THÁNG 05 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI SUNG TRONG CHO VAY CÓ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THEO QUY CHẾ BẢO LÃNH CHO DOANH NGHIỆP VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2009/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2009/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ các điều Luật: Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ...

Chi tiết »

Thông tư của ngân hàng nhà nước số 09/2009/TT-NHNN

Thông tư của ngân hàng nhà nước số 09/2009/TT-NHNN

THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 09/2009/TT-NHNN NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN MUA MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU VỰC NÔNG THÔN Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh...

Chi tiết »

Thông tư của bộ y tế số 10/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009

Thông tư của bộ y tế số 10/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009

THÔNG TƯ­ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 10/2009/TT-BYT NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Chi tiết »

Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội

Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 03/2009/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHỤ CẤP KHU VỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN, TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG VÀ TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ

Chi tiết »

Thông tư của bộ tài chính số 194/2009/TT-BTC ngày 2 tháng 10 năm 2009

Thông tư của bộ tài chính số 194/2009/TT-BTC ngày 2 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 194/2009/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG DẠNG ĐÓNG

Chi tiết »

Thông tư của bộ tài chính số 112/2008/TT-BTC ngày 26/11/2008

Thông tư của bộ tài chính số 112/2008/TT-BTC ngày 26/11/2008

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 112/2008/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 17/ 2007/TT-BTC NGÀY 13/3/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Chi tiết »

Thông tư của bộ tài chính số 82/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2009

Thông tư của bộ tài chính số 82/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2009

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 82/2009/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN  

Chi tiết »

Thông tư của bộ tài chính số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010

Thông tư của bộ tài chính số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 09/2010/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin...

Chi tiết »