Bộ y tế chỉ đạo sẽ thanh tra toàn bộ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn Hà Nội.

 

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, rà soát và giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ của toàn bộ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, đặc biệt với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có yếu tố người nước ngoài. Bộ yêu cầu có biện pháp giải quyết, xử lý triệt để nếu phát hiện có sai phạm, vi phạm luật khám bệnh, chữa bệnh.

 

kham-chua-benh

 

Sở Y tế cũng có nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ trong khám bệnh, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

 

Về nguyên tắc đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép như sau:

 

  • Người hành nghề chỉ được làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

  • Người hành nghề chỉ được đăng ký làm người phụ trách 1 khoa cho một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Không được đồng thời làm người phụ trách từ 2 khoa trở lên trong cùng một cơ sở khám, chữa bệnh hoặc đồng thời làm người phụ trách khoa của cơ sở khám, chữa bệnh khác.

 

  • Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh có thể kiêm nhiệm phụ trách 1 khoa trong cùng một cơ sở khám, chữa bệnh và phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đã được cấp phép

 

  • Người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh được đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ.

 

  • Người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử để tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước.

 

  • Người hành nghề đã đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một cơ sở khám, chữa bệnh được đăng ký hành nghề ngoài giờ tại cơ sở khám, chữa bệnh khác.

 

  • Người hành nghề được đăng ký hành nghề tại 1 hoặc nhiều cơ sở khám, chữa bệnh nhưng không được đăng ký hành nghề cùng 1 thời gian tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau và tổng thời gian làm ngoài giờ không vượt quá 200 giờ theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012. Người hành nghề phải bảo đảm hợp lý về thời gian đi lại giữa các địa điểm hành nghề mình đã đăng ký.

 

  • Người hành nghề đã đăng ký hành nghề ở 1 cơ sở khám, chữa bệnh khi thực hiện việc khám, chữa bệnh theo chế độ luân phiên người hành nghề, khám, chữa bệnh nhân đạo hoặc là thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo hợp đồng giữa các cơ sở khám, chữa bệnh với nhau thì không cần phải đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám, chữa bệnh này.