Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định ban hành nhằm thay đổi một số quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nhằm phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường và tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Nghị định ban hành kèm theo phụ lục bao gồm các mẫu số quy định về tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  sinh hoạt, tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.