Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật kế toán 2015. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo quy định tại Nghị định, có một số điểm chú ý sau: trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/01/2017:

Toàn bộ nội dung nghị định: