Ngày 11/11/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Dưới đây là toàn bộ nội dung nghị quyết.