NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2005/NQ-HĐTP

CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung”

của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004

 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO