Kiến thức luật doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo NCKT dự án đầu tư

Hướng dẫn thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo NCKT dự án đầu tư

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ ________________ Loại 3: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư (không xây dựng công trình). XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp, chi nhánh và VPĐD

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp, chi nhánh và VPĐD

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢI THỂ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục thay đổi ĐKKD hợp tác xã

Hướng dẫn thủ tục thay đổi ĐKKD hợp tác xã

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP   Loại 7: Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã. XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục thay đổi ĐKKD doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn thủ tục thay đổi ĐKKD doanh nghiệp tư nhân

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP _________________ Loại 5: Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thay đổi ĐKKD doanh nghiệp nhà nước

Hướng dẫn thay đổi ĐKKD doanh nghiệp nhà nước

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP _________________ Loại 6: Thủ tục thay đổi nội dung  ĐKKD Doanh nghiệp nhà nước XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thay đổi ĐKKD công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hướng dẫn thay đổi ĐKKD công ty TNHH 2 thành viên trở lên

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP _________________ Loại 2: Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Hai thành viên trở lên XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục thay đổi ĐKKD công ty TNHH 1 thành viên

Hướng dẫn thủ tục thay đổi ĐKKD công ty TNHH 1 thành viên

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP _________________ Loại 1: Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên. XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục thay đổi ĐKKD công ty hợp danh

Hướng dẫn thủ tục thay đổi ĐKKD công ty hợp danh

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP _________________ Loại 4: Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty Hợp danh XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục thay đổi ĐKKD công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục thay đổi ĐKKD công ty cổ phần

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP _________________ Loại 3: Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP _________________ XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn ĐKKD công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hướng dẫn ĐKKD công ty TNHH 2 thành viên trở lên

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP _________________ Loại 3: Thủ tục Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chi tiết »

Hướng dẫn ĐKKD công ty TNHH 1 TV là tổ chức

Hướng dẫn ĐKKD công ty TNHH 1 TV là tổ chức

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP _________________ Loại 2: Thủ tục Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục ĐKDK công ty TNHH một thành viên là cá nhân

Hướng dẫn thủ tục ĐKDK công ty TNHH một thành viên là cá nhân

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP _________________ Loại 1: Thủ tục Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu ***

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP _________________ Loại 5: Thủ tục Đăng ký kinh doanh Công ty Hợp danh

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP _________________ Loại 4: Thủ tục Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?