QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số  

mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

__________________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;