QUYẾT ĐỊNH

V/v: ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế,
hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
áp dụng tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN