Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 2431/QĐ-TTg ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Qua đó:

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí bao gồm:

– Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực ngân hàng – tài chính: Nghiên cứu các chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp ngành, cấp cơ sở theo cơ chế đặt hàng của Ngân hàng Nhà nước.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công bao gồm:

– Dịch vụ đào tạo dài hạn nguồn nhân lực cho xã hội về kinh tế, tiền tệ, ngân hàng (đối tượng được cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Nhóm dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiền tệ, ngân hàng cho công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngân hàng đối với công chức, viên chức.

+ Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo quản lý theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo và tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; theo tiêu chuẩn nghề nghiệp hoặc theo chuẩn mực về lĩnh vực ngân hàng.

+ Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiền tệ, ngân hàng liên quan đến các cam kết quốc tế và các chương trình quốc gia, chương trình toàn cầu như phát triển bền vững, bảo vệ môi trường (ngân hàng xanh).

+ Dịch vụ điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng.

+ Dịch vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng.

+ Dịch vụ đánh giá, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

+ Dịch vụ phòng học, thư viện cho học viên tại các cơ sở đào tạo thuộc Ngân hàng Nhà nước.

+ Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng theo các đề tài, đề án, dự án, chương trình cụ thể.

– Nhóm dịch vụ xuất bản về báo, tạp chí phục vụ thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực ngân hàng

+ Dịch vụ xuất bản báo giấy, tạp chí.

+ Dịch vụ xuất bản và phát hành các tài liệu tham khảo về lĩnh vực ngân hàng – tài chính; các ấn phẩm thông tin lý luận khoa học, công nghệ ngân hàng; các ấn phẩm liên quan đến hoạt động ngân hàng.

+ Dịch vụ xuất bản và phát hành tài liệu chuyên khảo, các ấn phẩm và kết quả nghiên cứu khoa học.

+ Dịch vụ xuất bản báo điện tử; duy trì, vận hành trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử.