QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

GIAO THÔNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  • Căn cứ Điều 41, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995.
  • Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày … tháng … năm …