QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô

đã qua sử dụng nhập khẩu

—————–

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH