Câu hỏi:

Tôi có được biết là từ ngày 05/12/2017, trên sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình. Như vậy tức là từ ngày 05/12/2017 tất cả các thành viên trong gia đình tôi sẽ được đứng tên trên sổ đỏ? Tôi xin chân thành cảm ơn.

so-do-se-ghi-ten-cac-thanh-vien-trong-ho-gia-dinh

Trả lời:

Trước tiên xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Newvision Law!

Câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. (Thông tư 33)

Theo đó, tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33 quy định:

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5 như sau:

c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

Như vậy, Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33 đã có sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đây là nội dung sửa đổi nổi bật của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT. Như vậy, kể từ ngày 05/12/2017 các thành viên trong gia đình bạn nếu có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất thì sẽ được ghi tên trên Giấy chứng nhận.

Khi các thành viên trong gia đình được ghi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất thì các giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khắc gắn liền với đất phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên trong gia đình. Trường hợp nếu con chưa thành niên thì sẽ do cha mẹ (người đại diện theo pháp luật của con) quyết định, nếu người bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự sẽ do người giám hộ quyết định.

Trên đây là những tư vấn của Newvision Law cho câu hỏi của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 1900 6110 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng!