THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

————————-

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/12/2006;

Căn cứ các văn bản luật, pháp lệnh về thuế;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;