Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn banh hành thông tư số 34/2016/TT-BNNPTNT, thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thông tư này thay thế Quyết định số 58/2000/QĐ-BNN ngày 25/5/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định thi nâng ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các văn bản trước đây quy định về nâng ngạch, chuyển loại viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, và có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 02 năm 2017.