bieu-mau-ke-toan

Sổ theo dõi nguồn kinh phí

            Bộ, Sở:…………                                                                                                                                Mẫu số: S41 – H             Đơn vị:…………                                                                                                        (Ban hành theo quy định số: 999 –...XEM CHI TIẾT
bieu-mau-ke-toan

Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức

            Bộ, Sở:………….                                                                                                                             Mẫu số: S42 a – H          Đơn vị:…………..                                                                                                  (Ban hành theo...XEM CHI TIẾT
bieu-mau-ke-toan

Sổ theo dõi hạn mức kinh phí

            Bộ, Sở:………..                                                                                                                           Mẫu số: S42 – H             Đơn vị:…………..                                                                                                        (Ban hành theo quy định số: 999...XEM CHI TIẾT
bieu-mau-ke-toan

Sổ quỹ tiền mặt

Bộ (Sở):…….. Mẫu số S11-H Đơn vị :……..     SỔ QUỸ TIỀN MẶT Tài khoản:…………………………. Từ ngày:…….…..Đến ngày:………………….  ...XEM CHI TIẾT
bieu-mau-ke-toan

Sổ chi tiết chi dự án

Bộ (Sở):…….. Mẫu số S63-H Đơn vị :……..     SỔ CHI TIẾT CHI DỰ ÁN Nguồn kinh phí:…………………………. Chương:…………………….Loại:…………………..Khoản:………………….....XEM CHI TIẾT