Biểu mẫu luật lao động

Tìm hiểu phiếu trả lương

Tìm hiểu phiếu trả lương

Bộ (Sở):…….. Đơn vị :……….                                   PHIẾU TRẢ LƯƠNG Tháng:……….Năm:……………. Phòng ban:…………………………………………………………………………………….. Mã nhân viên:………………………………………………………………………………… Tên nhân viên:……………………………………………………………………………….. Thu nhập:………………………………………………………………………………………. Khấu trừ:……………………………………………………………………………………….. Thực nhận:……………………………………………………………………………………..   Các khoản thu nhập:  

Chi tiết »

Biên bản điều tra sự cố công trình xây dựng – Newvision LawFirm

Biên bản điều tra sự cố công trình xây dựng – Newvision LawFirm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________                                                                  ……….., ngày……tháng……năm …   BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chi tiết »

Hợp đồng cung ứng lao động

Hợp đồng cung ứng lao động

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG – Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 23 tháng 6 năm 1994. – Căn cứ Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Chi tiết »

Hợp đồng lao động (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

Hợp đồng lao động (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc Independence – Freedom – Happiness ———————– Tên cơ quan: CÔNG TY……. The Company’s name: ………….. Số:             /2010 No.  HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG                                                        LABOUR CONTRACT

Chi tiết »

++Bảng thanh khoản hợp đồng gia công giữa cá nhân và doanh nghiệp

++Bảng thanh khoản hợp đồng gia công giữa cá nhân và doanh nghiệp

BẢNG THANH KHOẢN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG   Hợp đồng gia công số/Bên thuê:………………………………………Ngày:…………………………………..Thời hạn:……………………………… Phụ kiện Hợp đồng gia công số:……………………………………….Ngày:……………………………………Thời hạn:……………………………. Bên nhận:……………………………………………………………………….Địa chỉ:……………………………………………………………………………. Mặt hàng:……………………………………………………………………….Số lượng:…………………………………………………………………………. Đơn vị Hải quan làm thủ tục:………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Chi tiết »

Hợp đồng đại diện ủy quyền cho một bên doanh nghiệp khác

Hợp đồng đại diện ủy quyền cho một bên doanh nghiệp khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                               ********** HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN Số: ……/HĐĐD             – Căn cứ Luật Thương Mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.             – Căn cứ Nghị định …../CP ngày …tháng…năm của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại.

Chi tiết »